Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής

Γενικές μαθησιακές ανάγκες

 

Καθώς πλησιάζει η έναρξη των σχολείων πολλοί είναι οι γονείς που μας ρωτούν για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το φόβο ή την άρνηση των παιδιών τους για το σχολείο. Αδιαμφισβήτητα η κάθε περίπτωση χρήζει εξατομικευμένη στήριξη και παρέμβαση. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως πως η φοίτηση στο σχολείο είναι η πρώτη εμπειρία συνεχούς απουσίας από το σπίτι που βιώνει το παιδί γεγονός που δικαιολογεί την έντονη απροθυμία του να παρευρεθεί στο σχολείο.

Για ορισμένα παιδιά όμως αυτή η άρνηση μπορεί να κρύβει κάτι περισσότερο από μια απλή απροθυμία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που λόγω αναπτυξιακών διαταραχών, αυτισμού, νοητικής υστέρησης, δυσκολίες συγκέντρωσης, συναισθηματικών διαταραχών ή γενικευμένων διαταραχών, τα παιδιά παρουσιάζουν δυσκολίες στην αρχική τους ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

Ο Ειδικός παιδαγωγός, σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας (Ψυχολόγο, Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια) αξιολογεί αρχικώς τη μαθησιακή ετοιμότητα του παιδιού, με τη χρήση πιστοποιημένων τεστ, και έπειτα οργανώνει ένα ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης. Επιλέγονται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές μέθοδοι όπως είναι η δομημένη εκπαίδευση και η χρήση οπτικοποίησης και άλλα υποστηρικτικά μέσα και παράλληλα αξιολογείται η δυνατότητα της οικογένειας στην στήριξη και στη μελέτη του παιδιού παρέχοντας τους συμβουλευτική καθοδήγηση.

Βασικοί πυλώνες στη σχεδίαση, στην οργάνωση και στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων είναι αφενός οι συγκεκριμένοι θεραπευτικοί στόχοι που θέτουμε και αφορούν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού και την αποκατάσταση των ελλειμμάτων του αλλά και τη δημιουργία μιας σχέσης ειλικρίνειας και συνεργασίας ανάμεσα στους Θεραπευτές, το παιδί, την οικογένεια αλλά και με τον εκπαιδευτικό του σχολείου σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών του παιδιού.

Ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/ανάγκες απαντώνται σε ένα σημαντικό αριθμό παιδιών και σίγουρα προκαλούν πονοκέφαλο τόσο στους γονείς όσο και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Πρόκειται για δυσκολίες που οφείλονται σε μια νευρολογική διαταραχή η οποία προσβάλλει μια ή και περισσότερες γνωστικές λειτουργίες και αφορούν: την Κατανόηση, την χρήση της Γλώσσας (προφορική και γραπτή) και εκδηλώνεται ως αδυναμία του παιδιού να Σκέφτεται, να Μιλάει, να Διαβάζει και να Εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς.

Η επιστημονική/επίσημη ονομασία τους είναι: Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία και Δυσγραφία. Το πρόγραμμα της ειδικής αγωγής και μάθησης δομείται με στόχο την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στα παιδιά όπως η συγκέντρωση, η φωνολογική ενημερότητα, η γλωσσική καλλιέργεια και η οργάνωση της γραφής, η ανάπτυξη του περιγραφικού λόγου, η οπτική και η ακουστική αντίληψη καθώς και η εκτέλεση απλών ή πιο σύνθετων εντολών.

Όσον αφορά τους μαθησιακούς τομείς δουλεύουμε την εκμάθηση γραμμάτων, την αναγνωστική λειτουργία, την αντιγραφική ικανότητα, την παραγωγή γραπτού λόγου, την γραμματική, τον εντοπισμό και την επεξεργασία των πληροφοριών, την αριθμητική και την υπολογιστική ικανότητα και γενικότερα την καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης. Αρχικά το παιδί αξιολογείται, με τα αντίστοιχα σταθμισμένα τεστ που διαθέτουμε, από την διεπιστημονική μας ομάδα (Ειδικό παιδαγωγό, Ψυχολόγο, Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια) και αφού αναλυθούν όλα τα δεδομένα της αξιολόγησης οργανώνεται ένα ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις ικανότητες και τους ρυθμούς του κάθε παιδιού.

Έχοντας μια πιο ξεκάθαρή μαθησιακή αλλά και συμπεριφορική εικόνα του μαθητή, ο Ειδικός παιδαγωγός θα ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας για τους τρόπους που διαχειριζόμαστε τόσο τις μαθησιακές όσο και τις συμπεριφορικές δυσκολίες του παιδιού. Η συνεργασία της οικογένειας με τον ειδικό παιδαγωγό και την ψυχολόγο του κέντρου μας είναι απαραίτητη ,καθ’ όλη την περίοδο διάρκειας του προγράμματος, για την επιτυχημένη έκβασή του.